Wykładnia Komendy Głównej PSP - prewencja Drukuj

Opinie i wyjaśnienia Komendy Głównej PSP - stan na 3.03.2009

OPINIE Z KG PSP – DZIAŁ PREWENCJA
STAN NA 03.03.2009R.

Czy istnieje konieczność posiadania świadectw dopuszczenia dla takich elementów stałych urządzeń gaśniczych gazowych jak: centrala sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze?
Elementy składowe ww. urządzeń gaśniczych, jak centrale sterowania gaszeniem, przyciski start i stop, panele ostrzegawcze, jako wyroby budowlane podlegają uregulowaniom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) i wydanymi do niej przepisami wykonawczymi. Oprócz powyższego, podlegają one również w ustalonym zakresie wymaganiom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).


Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do  czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z  art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w  państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.


Czy Straż Pożarna na skutek złożonego zawiadomienia przez inwestora (spółdzielnia), który stara się o  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, może złożyć sprzeciw zgodnie z  art. 56 prawa budowlanego, wówczas gdy nie ma drogi dojazdowej do bloku?
Z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych zapewnienie dojazdu pożarowego określanego jako „droga pożarowa" wymagane jest w odniesieniu do budynków wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). Z treści cytowanego przepisu wynika, iż tego typu dojazd, charakteryzujący się określonymi parametrami technicznymi, wymagany jest dla budynków mieszkalnych o więcej niż 4 kondygnacje naziemne (budynki średniowysokie i wyższe). Zatem przed przekazaniem do użytkowania tego typu obiektów organy PSP, w przypadku niezapewnienia wspomnianego dojazdu w sposób określony w cytowanym powyżej rozporządzeniu MSWiA, zajmują z reguły stanowisko negatywne wnosząc w nim sprzeciw bądź uwagi, w zależności od charakteru stwierdzonych nieprawidłowości.


Czy na wytyczonej drodze pożarowej na osiedlu mieszkaniowym przed tzw. wieżowcami o nieprzepisowym, ograniczonym polu manewrowania oraz brakiem wyjazdu z tejże drogi, dozwolone jest parkowanie pojazdów mechanicznych całodobowo?
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) właściciele i zarządcy terenów mają obowiązek utrzymywania znajdujących się w ich obrębie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Jeżeli parkowanie samochodów w miejscach wskazanych przez zarządcę powoduje, iż dojazd do budynków nie spełnia wymagań Rozdziału 5 „Drogi pożarowe" (§ 11 - § 13)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), wówczas taka sytuacja stanowi rażące naruszenie cyt. powyżej przepisu § 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563).


Czy certyfikat, ukończenia szkolenia przeciwpożarowego w ramach studiów podyplomowych jest toż same z  uzyskaniem uprawnień po szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej?
Zgodnie z  ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

  • inżynierowie pożarnictwa,
  • inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • technicy pożarnictwa,
  • osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając powyższe ukończenie szkolenia przeciwpożarowego w ramach studiów podyplomowych (Zarządzanie Bezpieczeństwem i  Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu) i uzyskanie certyfikatu wystawionego przez tenże Uniwersytet nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania czynności inspektora ochrony przeciwpożarowej.


Mam pytanie, czy wystawy znajdujące się w muzeum, i podobnych tego typu obiektach powinny być impregnowane?
Każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem nie tylko wymagań § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z  późn. zm.), ale również wymagań: 
- § 260 ust. 1 odnoszących się do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ponad 50 osób w zakresie zakazu stosowania łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych, 
- § 262 ust. 1 odnoszących się do okładzin sufitów i sufitów podwieszonych, które powinny być wykonywane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Wymagania powyższe powinny być bezwzględnie spełnione w przypadku budynków muzealnych, w odniesieniu do dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji oraz dużych pomieszczeń, w tym także do stelaży, tablic i tym podobnych elementów, na których przedstawiane są eksponaty, objaśnienia i informacje. W przypadku muzeów będących zabytkami budowlanymi rozpatrywane zagadnienia wymagają szczególnie wnikliwego podejścia i uzgodnień z konserwatorem zabytków.


Czy uprawnienia architekta do projektowania bez ograniczeń i conajmniej 5 letnia praktyka zawodowa są wystarczającym odpowiednim przygotowaniem zawodowym do  ubiegania się o sprawowanie funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) wśród osób mogących ubiegać się o funkcję rzeczoznawcy znajdują się osoby, które ukończyły studia wyższe i po ich ukończeniu odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Powyższe oznacza, że architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnią praktyką zawodową jako projektant, może ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, tj. wystąpić z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, które następuje po pozytywnej ocenie przygotowania zawodowego do sprawowania tej funkcji na podstawie wyników z  egzaminu przeprowadzonego przez Komisję ds. Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
Jednocześnie informuję, że nie organizuje się kursów przygotowawczych do egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Proszę o podanie podstawy prawnej z której wynika obowiązek legalizacji ponownej gaśnic samochodowych i co jaki okres ma być wykonywana.
Przeglądy techniczne gaśnic przenośnych stosowanych do zabezpieczenia pojazdów samochodowych, (1kg proszku BC lub ABC) powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta umieszczoną na etykiecie wyrobu. W myśl ustaleń Polskiej Normy PN-EN 3-7:2004(U) „Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne 
i metody badań", a wcześniej PN-EN 3-5+AC:1999 „Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe", znakowanie gaśnicy powinno zawierać m.in. (w polu opisowym 4) wskazówkę, że gaśnicę należy regularnie sprawdzać. Częstotliwość takiego sprawdzania określa producent wyrobu, w oparciu o dokumenty dopuszczające do stosowania dany wyrób. W związku z powyższym informacja w opisie gaśnicy dotycząca okresów przeglądów technicznych jest obowiązująca. 
W przypadku pojazdu samochodowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) ustala, że powinien on być wyposażony w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, bez określania wielkości tej gaśnicy, a także obowiązku poddawania jej okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. 
Jeżeli producent gaśnicy podaje termin produkcji rok 2006 i zaleca przeglądy „co 2 lata" to przegląd taki powinien być przeprowadzony przed końcem 2008 roku.


Czy budynek wielorodzinny o 18 kondygnacjach nadziemnych i wysokości 58 m jest budynkiem wysokim czy wysokościowym
Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z póź. zm.) budynek taki powinien być zakwalifikowany do grupy budynków wysokich.


Czy wolno przechowywać na balkonie w bloku puste butle do gazu propan-butan?
Informuję, że przepisy przeciwpożarowe nie zabraniają przechowywania pustych butli na propan-butan na balkonach. Ewentualne uregulowania tej kwestii powinny się znaleźć 
w wewnętrznych regulaminach wspólnoty lub spółdzielni.


Jak rozumieć zestawy urządzeń gazowych z butlami, czy palnik gazowy zasilany z  butli jest urządzeniem promieniującym ciepło, co robić kiedy producent w  instrukcji nie określa czy urządzenie jakim jest kuchenka elektryczna powinna stać na podłożu niepalnym
Za zestaw urządzeń gazowych z butlami uznaje się zestaw (komplet) składający się z wielu elementów przeznaczonych do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; do takich zestawów zalicza się na przykład zestawy kuchni gazowych albo też ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, za urządzenia promieniujące ciepło uznaje się urządzenia takie jak piece, grzejniki itp. natomiast sam palnik może być elementem takiego urządzenia, w przypadku wątpliwości co do konieczności lokalizowania urządzenia na podłożu niepalnym, które wynikają z braku jednoznacznych zapisów w tym zakresie w instrukcji obsługi urządzenia (lub innym tego typu dokumencie), należy w przedmiotowej kwestii zwrócić się do producenta lub dostawcy przedmiotowego produktu.


Jeżeli jedna dróg odjazdowych jest drogą pożarową, to czy taka droga może być zagrodzona?
Przepisy przeciwpożarowe, tj. §11 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2002 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) zawierają jedynie ogólny wymóg, aby droga pożarowa umożliwiała dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Nie formułują one przy tym zakazu wykonywania ogrodzeń. Oczywiście w  takich przypadkach należy zapewnić odpowiednie wjazdy na teren ogrodzony. Wymagania w tym zakresie określa § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, późn. zm.) oraz § 13 - 15 cytowanego na wstępie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji.


Jakie wymagania musi spełnić osoba przeprowadzająca szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie będąca ani strażakiem ani absolwentem cywilnego kierunku
w SGSP? Czy potrzebne jest Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej?

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi", która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z  „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi" mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.


Jestem zainteresowana otworzeniem przedszkola niepublicznego i chciałam dowiedzieć się jakie wymogi z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych musi spełniać lokal pod przedszkole.
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w tym zawierających przedszkola kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określa się głównie na podstawie przepisów niżej wymienionych rozporządzeń:
-        rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.),
-        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
-        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Informuję ponadto, że w przypadku punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego przy ustalaniu wymagań w  przedmiotowym zakresie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Dz. U. Nr 104, poz. 667).


Czy mogę obawiać się o swoje bezpieczeństwo, gdy mieszkam w segmencie mieszkalnym bezpośrednio przylegającym do segmentu, w którym firma zajmuje się jakąś produkcją z dużą ilością papieru...
Wyjaśniam, że na podstawie przekazanych przez Pana informacji nie jesteśmy w stanie ocenić zagrożenia jakie stwarza sąsiadująca z Pana budynkiem firma. 
Jednocześnie informujemy, że papier, chociaż jest materiałem palnym, nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny pożarowo, tzn. nie jest materiałem stwarzającym duże ryzyko powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru, takie jak np. stwarzają gazy czy ciecze łatwopalne. Oczywiście w przypadku nagromadzenia dużych ilości tego materiału wzrasta obciążenie ogniowe, tzn. ilość energii, jaka może się uwolnić w trakcie ewentualnego pożaru w obiekcie, w którym jest on przechowywany. W tym kontekście szczególnie ważne jest ustalenie, czy konstrukcja danego obiektu (klasa odporności pożarowej) jest odpowiednia do wielkości wspomnianego obciążenia. Wymagania w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z  późn. zm.). 
Informujemy również, że w celu rozwiania wątpliwości związanych ze stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku sąsiadującego z Pana segmentem możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem o  podjęcie stosownych działań do właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, kompetentnej do podjęcia stosownych działań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych lub do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Czy dźwigi osobowe w budynkach, inne niż dla ekip ratowniczych muszą w warunkach pożaru - zjeżdzać w dół i pozostać tak jako otwarte.
Zagadnienia te jednoznacznie wyjaśnione są w  PN-EN 81-73 "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych 
i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.". PN-EN 81-73 na zasadach wiedzy technicznej określa zasady bezpieczeństwa w celu zapewnienia funkcjonowania dźwigów w przypadku pożaru oparte na sygnale z  systemu sygnalizacji pożarowej lub z tzw. "ręcznego łącznika jazdy pożarowej" do układu sterowania dźwigu. 
Postanowienia normy dotyczą nowych dźwigów osobowych i towarowych, mogą być 
jednak wykorzystane do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów, 
a także w przypadku opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Czy w  3-kondygnacyjnym budynku pensjonatowym zaliczonym do kategorii ZL III musi być wydzielona klatka z zamontowanym urządzeniem oddymiającym?"

Zgodnie z  §209 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) budynki pensjonatowe będące budynkami zamieszkania zbiorowego kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Dla tej kategorii zagrożenia ludzi długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosi 10m (§256 ust. 3) co powoduje, że w przypadku jednej klatki schodowej w rozpatrywanym budynku, aby spełnić wymaganie §256 ust. 3  zgodnie z definicją dojścia ewakuacyjnego (§256 ust. 1) konieczne jest spełnienie warunku, o którym mowa w §256 ust. 2, tj. zapewnić klatkę schodową obudowaną, zamkniętą na każdej kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem.

Czy możliwe jest zmniejszenie do 15 metrów odległości budynku mieszkalnego jednorodzinnego od zbiorników z gazem LPG?

Rozpatrując § 124 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) określa wymagania pod względem lokalizacji samodzielnych stacji gazu płynnego lub stanowisk tankowania gazem płynnym samochodów na stacjach paliw płynnych od budynków. Jednocześnie przepis § 124 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki wskazuje, że zastosowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego umożliwiającej zmniejszenie odległości wymaganych w § 124 ust. 1 nie dotyczy zmniejszenia tych odległości od budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej (§124 ust. 1 pkt. 3 i 4).

W jakiej najbliższej odległości od granicy działki może być budowany budynek aby nie powstał obowiązek zapewnienia ściany odgrodzenia przeciwpożarowego i czy jeżeli budynek znajduję się 2 m od granicy działki to taka ściana jest wymagana?
Przedmiotowa kwestia zależy od wielu czynników nie przedstawionych w przesłanym zapytaniu, do których należą m. in. rodzaj wznoszonego budynku oraz usytuowanie zabudowań na sąsiedniej działce. 
Nadmieniam ponadto, iż w celu ustalenia przedmiotowej odległości należy stosować przepisy Rozdziału 7 „Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe" rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z  późn. zm.). W przypadku dalszego występowania ewentualnych wątpliwości dotyczących przedmiotowej kwestii istnieje również możliwość skonsultowania problemu z właściwą miejscowo Komendą Powiatową (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
Odnosząc się z kolei do kwestii lokalizacji ściany zewnętrznej budynku w odległości 2 m od granicy sąsiedniej działki informuję, iż możliwość taka, dla wszystkich nowo wznoszonych budynków, istnieje jedynie w sytuacji, gdy przedmiotowa ściana stanowi ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.


Jakie działania może podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze pożarowej, znajdującej się wewnątrz osiedla?
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej w celu zapewnienia wolnego przejazdu na drodze pożarowej, znajdującej się wewnątrz osiedla informuję, że zasady ruchu w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o  ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). W celu wykonania przepisów ww. ustawy oraz ustanowionych na przedmiotowej drodze zasad ruchu należy zwrócić się do uprawnionych do ich egzekwowania organów. W tym przypadku będą to prawdopodobnie straż miejska i policja.


Jaka można uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?
Kwestie uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych reguluje Rozdział 4 „Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych" rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Z treści zawartych w nim przepisów wynika, iż: 
-        wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba powinna skierować Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
-        funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a  ponadto:
1)  po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)  ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.
Egzamin przeprowadzany jest 2 razy w roku. Osoba, która złożyła wniosek powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy jest informowana co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu. 
Ponadto informuję, iż Komenda Główna nie przeprowadza kursów przygotowawczych do przedmiotowego egzaminu.


Jakie są rodzaje szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie są okresy pomiędzy tymi szkoleniami, ile godzin powinny trwać i jaka jest ich podstawa prawna ?
Zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt. 6  ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi". Ustawodawca nie określił jednak szczegółowych wymagań w zakresie  realizacji tego przepisu. W związku z powyższym forma wspomnianego zapoznania jest dowolna, tym niemniej powinna zapewnić rzeczywiste przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy. Dlatego też w praktyce ww. „zapoznanie ..." jest realizowane najczęściej w postaci grupowego szkolenia.
Dla szkoleń, o których mowa wyżej, nie opracowano również szczególnych wymagań i wytycznych dotyczących ich organizacji jak i  zakresu. Byłoby bowiem niezmiernie trudnym stworzenie w przedmiotowym zakresie uniwersalnych przepisów, które odnosiłyby się do wszystkich zakładów pracy, gdyż często występują w nich zagrożenia o całkowicie różnym charakterze. 
Niemniej jednak należy podkreślić, że zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej dla dużej części obiektów zakładów pracy powinny zostać określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Tym samym przedmiotowa instrukcja powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Odnosząc się natomiast do kwestii wymaganej częstotliwości szkoleń lub też innych form zapoznawania pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi informuję, iż powinny one zapewnić zaznajomienie się pracownika z przedmiotowymi przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, zapewniającą ciągłość utrzymania odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia. Wskazane jest, aby częstotliwość szkoleń przeciwpożarowych była wyraźnie określona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest ona w danym obiekcie wymagana. Punktem odniesienia w tym zakresie mogą być również wymagania dotyczące szkoleń, określone w przepisach bhp.


Czy wymagane jest stosowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach elektrowni (z obsługą lub bez obsługi) o kubaturze powyżej 1000 m3 oraz w budynkach magazynowych niezależnie od stopnia obciążenia ogniowego" o kubaturze powyżej 1000 m3 ?
Informuję, iż przepis § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawiera bezwarunkowy wymóg stosowania przedmiotowego wyłącznika w strefach pożarowych, których kubatura przekracza 1000 m3.
Niemniej jednak, zdaniem tut. Komendy, możliwe jest stosowanie szczególnych rozwiązań spełniających funkcje przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jeżeli wynikają one z uwarunkowań procesu technologicznego w  danym obiekcie.


Stosowanie przewodów o odporności ogniowej w instalacjach oświetlenia awaryjnego
W sprawie stosowania wymogów §187 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) informujemy, że w odniesieniu do kabli i przewodów zasilających instalacje oświetlenia awaryjnego w budynkach istniejących, niespełniających ww. wymagań, ale zastosowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili budowy wspomnianych instalacji, ich wymiana powinna następować zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury przy odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania tych budynków a także w przypadku wymiany zużytej technicznie instalacji.


Wymagania dot. drzwi do dźwigu osobowegow bud. mieszkalnym wielorodzinnym.
Czy drzwi (EI 30) do dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
( budynek znajduje się w Polsce) które posiadają certyfikat i deklarację zgodności CE wydane w kraju wyprodukowania ( Anglia) muszą mieć dopuszczenie na rynek Polski. Gdzie można zlnaleźć elentualnie podstawy prawne.
Drzwi, o których mowa w zapytaniu, oznakowane znakiem CE jako wyroby budowlane i stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), mogą być stosowane na terenie Polski przy wykonywaniu robót budowlanych.

Kwestie dotyczące kominów i systemów ogrzewania budynków mieszkalnych.
1. Czy nieszczelny komin w budynku średniowysokim jest bezpieczną częścią tego budynku?
2. Czy wydobywające się do mieszkania w budynku średniowysokim produkty spalania z kotła na paliwo stałe , podłączonego do nieszczelnego komina, nie stanowią zagrożenia dla osób przebywających  w takim mieszkaniu?
3. Czy istnieją szczegółowe normy zadymienia (stężenia tlenku węgla) określające czas przebywania w mieszkaniu, po przekroczeniu których możliwe jest określenie stopnia zagrożenia jako poważne? . Czy warunek zgody na eksploatację komina zawarty w Rozporządzeniu MSWiA i  nakazujący jego szczelność nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, czy też ma charakter dyrektywny?, . Czy nakaz wyłączenia z użytkowania wszelkich urządzeń grzewczych w bydynku wielorodzinnym wynika z nadgorliwości funkcjonariuszy jednostki ratunkowo-gaśniczej , czy jest normalnym standardem w  przypadku stwierdzenia nieszczelności komina,wobec braku określenia sprawcy zadymienia mieszkań w trakcie akcji? 
Odpowiedzi:
1. Nieszczelny komin w budynku średniowysokim nie jest bezpieczną częścią tego budynku.
2. Wydobywające się do mieszkania w budynku średniowysokim produkty spalania z  kotła na paliwo stałe, podłączonego do nieszczelnego komina stanowią zagrożenie dla osób przebywających w takim mieszkaniu.
3. Istnieje możliwość określenia stężenia tlenku węgla w atmosferze mieszkania przede wszystkim przez służby sanitarne, które określą stopień zagrożenia dla mieszkańców.
4. Wymagania określone w rozporządzeniach są obowiązujące i nie mają charakteru wytycznych. W odniesieniu do kominów zastosowanie ma, oprócz obowiązku usuwania zanieczyszczeń z częstotliwością określoną w § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), wymaganie § 4 ust. 1 pkt. 2 wskazujące, że w obiektach jest zabronione użytkowanie instalacji niesprawnych technicznie, bądź nie poddawanych okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikającej z  przepisów Prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych i spalinowych określają wymagania § 19, § 25, § 26 i § 27 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74, poz. 836).
5. Nakaz wyłączenia z użytkowania wszelkich urządzeń grzewczych w budynku wielorodzinnym może wynikać ze specyfiki stwierdzonego zagrożenia w danym, indywidualnym przypadku i nie powinien być traktowany jako standard działania PSP 
w przypadku stwierdzenia nieszczelności komina.


Czy rzeczoznawca ds. ppoż może odmówić uzgodnienia projektu dot. wykonania urządzenia przeciwpożarowego, np. urządzeń oddymiających?
Osoba sprawująca funkcję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych występuje w procesie uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów budynków, urządzeń itd. jako osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia, a nie jako organ administracji publicznej. W związku z powyższym żaden rzeczoznawca nie ma narzuconego przepisami prawa obowiązku dokonywania przedmiotowych uzgodnień. Osoba sprawująca taką funkcję, ponosząc odpowiedzialność za podejmowane działania, podejmuje decyzje, które uzna za właściwe.


Na jakiej wysokości od podłoża powinny być zainstalowane nasady wylotowe, ewentualnie zawór hydrantu naziemnego zewnętrznego?
Kwestia ta jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia hydranty nadziemne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia wymagają dopuszczenia przez jednostkę badawczo - rozwojową Państwowej Straży Pożarnej. Wymagania techniczno - użytkowe przedmiotowych hydrantów zostały określone w pkt. 3.21 Załącznika nr 2 do tego. rozporządzenia. Według wspomnianych wymagań odległość od poziomu gruntu do osi nasady powinna wynosić 
od 600 do 700 mm.

Czy dla obiektu magazynowego, w którym nie wyst. strefa zagr. wybuchem, a kubatura przekracza 1500m3 jest wymagana instrukcja bezp. pożarowego?

Zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) dla budynków magazynowych o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 oraz dla obiektów magazynowych innych niż budynek 
o powierzchni przekraczającej 1000 m2 przedmiotowa instrukcja jest wymagana.


Czy używanie grilla elektrycznego na balkonie w bloku mieszkalnym jest zabronione?
W sprawie użytkowania grillów elektrycznych na balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych informuję, że stosowanie tego typu urządzeń w rozpatrywanych miejscach nie stanowi naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Niemniej jednak stwierdzone przypadki eksploatacji w  niewłaściwy sposób urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym również grillów elektrycznych) albo pozostawienia ich uszkodzonych w stanie mogących spowodować wybuch lub pożar podlegają karze aresztu, grzywny albo karze nagany, zgodnie z  art. 82 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. r. Nr 109, poz. 756, z  późn. zm.).


Czy niesprawny domofon w bramie wejściowej stanowi zagrożenie w przypadku wystąpienia pożaru?
W sprawie niesprawnego domofonu w bramie do  kamienicy informuję, iż obecnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nie zabraniają zamykania w sposób uniemożliwiający otwarcie z zewnątrz drzwi, furtek oraz bram wjazdowych na posesje, podwórka itp., a Państwowa Straż Pożarna wyposażona jest w sprzęt umożliwiający skuteczne forsowanie tego typu zamknięć w przypadku pożaru lub innego zdarzenia powodującego konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej.

Czy w  piwnicy można składować hurtowe ilości zniczy?
Obowiązujące uregulowania prawne nie zawierają szczegółowych wymagań dotyczących miejsc i sposobu magazynowania zniczy. W tym zakresie obowiązują ogólne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W świetle ustaleń § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia materiał palny stosowany w zniczach nie kwalifikuje się do grupy materiałów niebezpiecznych pożarowo, dla których ww. rozporządzenie ustala określone w nim wymagania pod względem bezpieczeństwa dla tzw. „materiałów niebezpiecznych". Znicze pod względem pożarowym należy traktować jak inne materiały palne np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, które przechowywane są w  komórkach lokatorskich, a nie jak farby i rozpuszczalniki rozumiane potocznie jako „materiał łatwopalny".
Odrębnym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie sprawy wykorzystania piwnicy na cele magazynowe, do czego nie można się odnieść ze względu na brak odpowiednich danych.


Kwestia dostępu do bloku mieszkalnego wyposażonego w domofon działający
w wyznaczonych godzinach.

W sprawie zamykania na klucz, po godzinie 22:00, drzwi wejściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku mieszkalnego wielorodzinnego informuję, że zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) stwierdzającym, że zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie jest zabronione powoduje, iż rozpatrywany przypadek nie powinien mieć miejsca.


Czy w  przedstawionym problemie należy zastosować urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu?
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie następującego problemu: Istniejący budynek 2-kondygnacyjny, zagospodarowanie parteru - sklepy (ZL III), na piętrze  przedszkole (ZL II). Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe całkowicie oddzielone pożarowo od parteru - obudowane ścianami pełnymi, brak połączenia z pomieszczeniami parteru, wejścia bezpośrednio 
z zewnątrz budynku, niepołączone z wejściami na parter. Zgodnie z § 245 w  budynku niskim ZL II należy klatki schodowe wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. W podanym wyżej przypadku zastosowanie wymienionych urządzeń wydaje mi  się bezcelowe, gdyż te klatki schodowe nie są narażone na zadymienie 
i zapewniają bezpieczeństwo podczas ewakuacji.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z  dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe, w tym także hydranty wewnętrzne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, nie rzadziej niż raz w roku. Jednocześnie nadmieniam, iż w Polskiej Normie PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Części 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym, w ramach corocznych przeglądów i konserwacji przewidziano sprawdzenie wypływu wody, dodając, że wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia, co wiąże się z faktycznym pomiarem przytoczonych na  wstępie wielkości. 
Tak więc zgodnie z przedmiotową normą badania hydrantów wewnętrznych w zakresie wydajności i ciśnienia powinny odbywać się co najmniej raz w roku.


Czy instalator lub serwisant instalacji sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych musi posiadać koncesję? Jaki przepis lub norma reguluje wymagania w  zakresie technicznych rozwiązań stawianych systemom monitoringu pożarowego?

Aktualnie obowiązujące akty prawne nie precyzują szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji osób wykonujących czynności związane z instalowaniem czy serwisowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej. Niemniej jednak brak wymagań formalnych nie zwalnia tych osób z obowiązku posiadania odpowiednich rzeczywistych kwalifikacji do wykonywania tego typu usług, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej w  przypadku jej nierzetelnego wykonania. 
W praktyce wymagania odnośnie wspomnianych na wstępie kwalifikacji często określają producenci danego urządzenia przeciwpożarowego lub instalacji, prowadząc odpowiednie szkolenia i wydając własne upoważnienia (certyfikaty) do  wykonywania określonych prac związanych na przykład z montażem czy serwisowaniem. 
Odnosząc się natomiast do drugiej części pytania wyjaśniam, iż wymagania techniczno-użytkowe dotyczące systemów monitoringu pożarowego zawarte są w  Załączniku nr 2 „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy" (pozycja 9) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Ponadto nadmieniam, iż w  przedmiotowym zakresie funkcjonuje Polska Norma PN-EN 54-21:2006 (U) „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych".

 

Jaka powinna być częstotliwość prowadzenia badań hydrantów wewnętrznych
w zakresie wydajności poboru wody i ciśnienia na zaworze - co rok czy co 5 lat?

W związku z  pytaniem w sprawie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku dwukondygnacyjnym, którego parter zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a piętro, na  które prowadzą niezależne, nie posiadające wyjść na parterze (poza wyjściami na  przestrzeń otwartą) klatki schodowe, do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przedszkole) informuję, że przedmiotowy obowiązek wynika jednoznacznie z § 245 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) i został wprowadzony jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku.
Biorąc jednak pod uwagę, że wspomniany budynek jest budynkiem istniejącym oraz, że występują w nim szczególne warunki techniczno-budowlane, zasadnym jest rozważenie przeprowadzenia postępowania w trybie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jeśli sporządzona w tym trybie ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykaże, że istnieje możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w inny sposób, dopuszczalne jest „odstąpienie od spełnienia wymagań § 245 warunków technicznych".

Jako zarządca budynków wielomieszkaniowych, tzw. kamienic czynszowych mam pytanie jaki sprzęt ppoż. wymagany jest w tego typu budynkach?

W zawiązku z pytaniem w sprawie wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
w gaśnice informuję, że aktualnie obwiązujące rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w §28 ust. 3 pkt 1) lit. a jednoznacznie wskazuje, że nie wymaga się wyposażenia stref pożarowych ZL IV (budynki mieszkalne) w gaśnice.

Jakie wymagania muszą spełniać drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego, otwierane do  wewnątrz budynku (na klatkę)?
W zawiązku z pytaniem sprawie wymiany drzwi wejściowych do budynku na drzwi, które otwierają się do wewnątrz budynku informuję, że zagadnienie to reguluje § 236 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wskazując, że „Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków".

 

Proszę o  podanie procedur zgłaszania do Państwowej Straży Pożarnej otwarcie zakładu produkcyjnego w Warszawie.

Zagadnienie to reguluje art. 56 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z  2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z którym powinna Pani powiadomić właściwą miejscowo komendę miejską (powiatową) Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania ww. obiektu. Na podstawie Pani zgłoszenia Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, poprzez upoważnionego funkcjonariusza, przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze, w wyniku, których zajmie stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
W trakcie przeprowadzania ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych niezbędne jest przedstawienie dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego oraz projektów budowlanych i dokumentów dopuszczających wyroby użyte w procesie budowlanym 
do użytkowania. 
W sprawie uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy przy ul. Polnej 1 w  Warszawie.

 

Czy wolno montować zewnętrzne drzwi na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych? Jakie wymogi muszą spełniać takie drzwi?
W przedstawionym przypadku, tj.: gdy w  dziesięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym dodatkowe drzwi zewnętrzne do  mieszkań po ich całkowitym otwarciu zawężają korytarz prowadzący do klatki schodowej będącej pionową jedyną drogą ewakuacyjną, zastosowanie mają:
- § 242 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), - § 4 ust. 1 pkt. 16 lit. e oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). W ich świetle niedopuszczalne jest m. in., aby w wyniku całkowitego otwarcia drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nastąpiło zmniejszenie szerokości tej drogi poniżej wartości wymaganej oraz uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.


Jaki jest zakres działania PN-82/B-02857, dot. zbiorników ppoż. Jej postanowienia nie dotyczą m.in. "zbiorników ziemnych" ale jaka jest definicja "zbiornika ziemnego"?
W sprawie „zbiorników ziemnych", których nie dotyczą postanowienia PN-82/B-02857 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne wymagania ogólne", Biuro Rozpoznawania Zagrożeń informuje, że analogiczny zapis funkcjonował również w poprzedzającej normie PN-67/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne", która również nie definiowała tego pojęcia.
Z jeszcze wcześniejszych źródeł literaturowych wynika, że za zbiorniki ziemne należy uznać urządzenia, których boki zostały uformowane z ziemi bądź za pomocą wykopu, bądź nasypu (groble), przy czym bokom tym zostało nadane takie pochylenie, przy którym stałość ich może być zapewniona bez stosowania ścian oporowych.


Co to jest gęstość obciążenia ogniowego?
Gęstość obciążenia ognoiwego to parametr oceny zagrożenia pożarowego w obiektach przemysłowo-magazynowych (PM). Z wielkości gęstości obciążenia ogniowego wynika m.in. dopuszczalna wielkość stref pożarowych, klasa odporności pożarowej, klasy odporności ogniowej elementów budowlanych, wymagania ewakuacyjne, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożaru obiektów PM, co jest m.in. określone w rozporządzeniach:
1) MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
2) MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563),
3) MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137),
4) MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).